Plot 4328 by Bernard Khoury Architects

Upper Level