House K2 by Pauliny Hovorka Architekti

Diagram

House K2 by Pauliny Hovorka Architekti (31)