Houses B1 & B2 by Zamel Krug Architekten

Houses B1 & B2 by Zamel Krug Architekten (1)