Interno I by Alfredo Vanotti

Interno I by Alfredo Vanotti (4)