Interno I by Alfredo Vanotti

Interno I by Alfredo Vanotti (6)