Tsukiji Room H by Yuichi Yoshida & associates

“Before” Floor Plan

Tsukiji Room H by Yuichi Yoshida & associates (11)